ประเภทการประกวด

ประเภทการนำเสนอโครงการประกวดแบบ Re-Imagining Hua Lamphong นั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มได้แก่

1. ประเภทบุคคลทั่วไป
- มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ส่งผลงานในแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม (ไม่เกิน 4 คน)
- สมัครลงทะเบียนและส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ตามลิ้งค์ที่ระบุไว้ภายในวันเวลาที่กำหนด
- ขอบเขตพื้นที่: พื้นที่ทั้งหมด 121 ไร่ (โปรดดูเอกสารประกอบ 1.1)

รายละเอียดการแบ่งกลุ่มย่อยสามแนวทาง
ผู้สมัครสามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง (scenario) จากสามแนวทาง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบวางผังและโซนต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์-พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ (conceptual master plan) ตามสัดส่วนของพื้นที่และแนวทางในการกำหนดรูปแบบ ลักษณะการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ ซึ่งมาจากการศึกษาวิจัยเบื้องต้นของคณะทำงาน สามารถแบ่งกลุ่มได้สามแนวทาง ดังนี้แนวทางเขียวมากแนวทางเขียวกลางแนวทางเขียวน้อย(โปรดดูเอกสารประกอบ 1.2)

รูปแบบการนำเสนอ
นำเสนอผลงานแสดงแนวความคิดการอนุรักษ์-พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่โครงการทั้ง 121 ไร่ ในรูปแบบและเทคนิคใดก็ได้บนบอร์ดขนาด A1 (59.4 x 84.1 ซม.) จำนวน 2 แผ่น แนวตั้ง ซึ่งประกอบไปด้วย

- แนวความคิดการออกแบบ การวิเคราะห์พื้นที่ และเป้าหมายการอนุรักษ์-พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่โครงการ
- ข้อเสนอในการกำหนดรูปแบบ ลักษณะการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยภายในอาคารอนุรักษ์ทั้ง 5 หลัง (ทำเป็นตาราง/แผนภาพ หรือกราฟิกที่สื่อสารได้อย่างเหมาะสม)
- ผังแนวความคิดการอนุรักษ์-พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ (conceptual master plan) ตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่กำหนดไว้ให้ พร้อมรูปด้านอาคาร รูปตัดอาคาร (ในมาตราส่วนที่เหมาะสม)
- ภาพบรรยากาศภาพรวมทั้งโครงการ ทัศนียภาพและบรรยากาศทั้งภายนอกและภายในอาคาร (อย่างน้อย 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคารสถานีรถไฟหลัก และ อีกหนึ่งอาคารอนุรักษ์อาคารใดก็ได้)

การส่งไฟล์ผลงาน
ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรวมไฟล์บอร์ดขนาด A1 จำนวน 2 แผ่น เป็นไฟล์เดียวกัน แล้วอัพโหลดขึ้นในลิ้งก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ตามเลขรหัสที่ได้รับตอนลงทะเบียน แต่ไม่ต้องใส่เลขรหัสที่ได้รับรับตอนลงทะเบียนลงบนบอร์ดผลงานไฟล์ดิจิทัล – ไฟล์ที่ส่งต้องเป็น PDF format มีความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อไฟล์ตามหมายเลขรหัสที่ได้รับตอนลงทะเบียน และตามด้วยประเภท เช่น A0001-บุคคลทั่วไป

2. ประเภทนักเรียน
- มีอายุไม่เกิน 18 ปี (หรือเทียบเท่า ณ วันส่งผลงาน)
- ส่งผลงานในแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม (ไม่เกิน 4 คน)
- สมัครลงทะเบียนและส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ตามลิ้งค์ที่ระบุไว้ภายในวันเวลาที่กำหนด
- ขอบเขตพื้นที่ : เน้นเฉพาะตัวอาคารพักคอยผู้โดยสารหลักและพื้นที่รอบนอกอาคาร (โปรดดูเอกสารประกอบ 2)

หมายเหตุ

* การประกวดแนวความคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการศึกษาเพื่อวางกรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)” ได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และได้รับความร่วมมือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการวิจัยนี้เป็นการทำงานร่วมกัน 4 โครงการวิจัยย่อยระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอาศรมศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

**ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลในประเภทต่างๆ จะถูกนำไปช่วยเสริมในการศึกษาวิจัยโครงการนี้เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์ขึ้น และไม่มีข้อผูกมัดอันใดว่าผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเหล่านั้นจะต้องถูกนำไปพัฒนาเป็นโครงการสร้างจริง

reimagininghualamphong.info - บริการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

สนใจติดต่อโฆษณา support@geniusgraphic.com

@2024 reimagininghualamphong.info